JOIN THE TEAM

Sitt i førersetet på Norges råeste studentprosjekt!

Søk styret i Revolve NTNU

Som styremedlem i Revolve NTNU vil man være en del av den daglige ledelsen. I tillegg vil man være med på å lede og videreutvikle en organisasjon på over 70 mennesker som i løpet av et år skaper en Formula Student racerbil som konkurrerer mot de beste ingeniørstudentene verden rundt. Vervet gir en unik og tverrfaglig erfaring som gir en smak på arbeidslivet. Det er forventet at alle styremedlemmene setter av én uke av sommerferien i 2018 til å være med på konkurranse i Europa. Det er også svært positivt hvis man kan bidra med arbeid på sommeren. Både konkurranse og arbeid over sommeren vil gi et godt innblikk i hva Revolve NTNU er og hva vi jobber mot.

Søknadsfrist 25. februar kl. 23:59.

Se beskrivelse av stillingene som er utlyst under. Søknadsskjema ligger på bunnen av siden.

Prosjektleder

Prosjektleder er ansvarlig for den overordnede progresjonen i teamet og koordinerer aktivitetene mellom teknisk, marked og økonomi. Prosjektlederen er både styreleder og daglig leder, og er involvert i de fleste områder gjennom hele prosjektet. I tillegg er man ansvarlig for utvikling av organisasjonen og er involvert i avtaler og kommunikasjon med de største samarbeidspartnerne, hvor Kongsberg Gruppen og Bertel O. Steen er hovedsponsorer. Man får muligheten til å teste ut ledelsesteknikker i praksis, lære hvordan motivere i frivilligheten, hvordan planlegge og gjennomføre et tverrfaglig ingeniørprosjekt fra start til slutt, samt hvordan skape et givende år for alle medlemmene. Dette er en unik erfaring for en som ikke engang har fullført studiene. Vi ser etter en engasjert og lærevillig person som er interessert i å tilegne seg erfaring innenfor det å bygge et team fra bunnen av og opparbeide seg kunnskap innenfor teknisk ingeniørarbeid i praksis.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til prosjektleder team 2018, Cornelia Reme-Ness, på e-post cornelia.ness@revolve.no

Nestleder

Som nestleder jobber man tett med prosjektleder, og arbeidsoppgavene defineres i stor grad sammen med påtroppende prosjektleder. Nestlederen kan typisk ha ansvar for teamutvikling og rekruttering, i tillegg til HMS-rutiner og personalsaker. Stillingen gir frihet til å engasjere seg mer i de delene av prosjektet du synes er ekstra interessant. Som nestleder vil du være involvert i hele organisasjonen, og ha et ansvar for Driverless-teamet på konkurranse.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til nestleder team 2018, Mons Erling Mathiesen, på e-post mons.mathiesen@revolve.noTeknisk leder

Som teknisk leder er du ansvarlig for de tekniske områdene i prosjektet. En av de første store oppgavene vil være å evaluere det forrige prosjektet med tanke på de tekniske løsningene og bilens ytelse. Du vil måtte kommunisere med tidligere ledere og gruppemedlemmer for å sammen kartlegge det nye prosjektet sine fokusområder slik at Revolve NTNU kan stille enda sterkere og bedre til konkurranse det kommende året. Som teknisk leder får man en bred forståelse av utviklingen av og interaksjonen mellom komplekse tekniske systemer. Man får også en god forståelse av alle tilgrensende fagområder, noe som gir en sterk tverrfaglig kompetanse. Man lærer også mye om den komplette designprosessen, lederskapet og metodikken som kreves i et stort ingeniørprosjekt.


Markedssjef

Markedssjefen har ansvar for utvikling og oppfølging av
Revolve NTNUs markedsføringsplan, både ut mot næringslivet og innad på NTNU. Markedssjefen er også gruppeleder for markedsgruppen. Markedsgruppen er ansvarlig for sponsorarbeid, samarbeidsavtaler og oppfølging, markedsføring og offentlige relasjoner, dette inkluderer webside og profilering på sosiale medier. Gruppen planlegger og gjennomfører vår årlige karrieredag RevolveDagen og den offisielle avdukingen av racerbilen. På konkurransene er markedsgruppen ansvarlig for Business Presentation. Det som gjør marked til en spennende gruppe å være en del av, er at markedsgruppen er den gruppen som har størst kreativt potensial. Her setter kun fantasien grenser. En markedssjef burde være strukturert og ha gode kommunikasjonsevner, da Revolve NTNU har etablert et tett samarbeid med næringslivet som krever god oppfølging. Dessuten burde markedssjefen like å bruke sine kreative sider.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til markedssjef
team 2018, Aida Angell, på e-post aida.angell@revolve.no 


Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig skal ha oversikt og kontroll over organisasjonens økonomi. Personen har ansvar for føring av regnskapet, rapportering av vår økonomisk aktivitet og sikrer at vi følger lover og regler ved kjøp av deler og materialer. Som økonomiansvarlig jobber man tett sammen med gruppeledere fra begge bilene, både den elektriske og den autonome, for å utvikle og følge opp budsjettet. Du vil få opplæring innen regnskapsføring hvis dette er nødvendig. Stillingen gir også frihet til å engasjere seg i andre deler av prosjektet etter hva du selv ønsker. Det kreves en strukturert person som er klar for ansvaret for økonomistyringen og samtidig er initiativrik og ikke er redd for å utfordre seg med nye oppgaver.

Om du har spørsmål om stillingen kan de sendes til økonomiansvarlig team 2018, Mons Erling Mathiesen, på e-post mons.mathiesen@revolve.no

Apply for a board position at Revolve NTNU!

As a board member of Revolve NTNU, one will also be a part of the daily management. One will lead and further develop an organization of over 70 people in the process of creating two Formula Student race cars, one electric and one autonomous, that will compete against the best engineering students worldwide. A year in Revolve NTNU gives a unique and multidisciplinary experience that prepares you for the working life. It is expected that all the board members use one week of their summer this year to participate in one of the competitions in Europe. It’s also very positive if one can contribute to the current team during the summer. Both the competition and the presence and work during the summer will give insight into what Revolve NTNU is about and what we work towards.

Deadline for application is 25th of February at 23:59.


Project Manager

The Project Manager is responsible for the executive progression of the team, and will coordinate the activities between the different departments; technical, marketing and economy. The Project Manager is the chairman of the board and the CEO of Revolve NTNU, and will be involved in a variety of areas in the project. In addition, one will be responsible for the development of the organization and be involved in agreements and communication with the biggest collaborators, where our main sponsors are Kongsberg Gruppen and Bertel O. Steen. As the Project Manager, one will get the opportunity to test management techniques in real life, learn how to motivate in a voluntary organization, how to plan and carry through a multidisciplinary engineering project from start to finish, as well as how to create a rewarding year for the members. This experience is unique for someone who has not even finished his or her studies. We are looking for an engaged, curious and willing person who is interested in acquiring team building experience and knowledge regarding technical and practical engineering.

If you have any questions about the position, send them to this year’s Project Manager, Cornelia Reme-Ness, at cornelia.ness@revolve.no

Deputy Project Manager

As the Deputy Project Manager you will collaborate a lot with the Project Manager, and the majority of your tasks will be defined with the Project Manager. You will be responsible for team building and recruitment, as well as HSE-routines and personnel. The position gives the opportunity to engage yourself in parts of the project that you find the most interesting. You will be involved with the whole organization, both the electrical vehicle and the driverless vehicle, and will be responsible for the Driverless team during competitions.

If you have any questions about the position, send them to this year’s Deputy Project Manager, Mons Erling Mathiesen, at mons.mathiesen@revolve.noTechnical Chiefs

As a chief technical engineer, you are responsible for the technical areas of the project. One of the first real tasks will be to evaluate last year’s project with a focus on the technical solutions that were employed and the car’s performance. You will have to communicate with former leaders and group members so you together can decide on the focus areas for the next year to make sure Revolve NTNU can be even better and faster at the competitions next year. As a chief technical engineer, you get a broad understanding of the development of, and the interaction between, complex technical systems. You are also going to get a good understanding of all the adjoining disciplines, which gives a strong interdisciplinary competence. You will also learn a lot about the whole design process, leadership and methodology that is required in a large scale engineering project.Marketing Manager

The Marketing Manager is responsible for the development and follow-up of Revolve NTNU’s marketing plan, both towards the business world and the students at NTNU. The Marketing Manager is also the group leader of the marketing group. The marketing group is responsible for sponsorships, cooperation agreements and follow-up, marketing and public relations, including website and profiling on social media. The group plans and carries out our annual career day, Revolve Day, and the official unveiling of the race cars. At the competitions, the marketing group is responsible for the Business Plan Presentation. What makes the marketing group an exciting group to be a part of is that it has great creative potential. Only the imagination sets the limits. A Marketing Manager should be structured and have good communication skills, as Revolve NTNU has established close cooperation with the business community that requires good follow-up. Moreover, the Marketing Manager should equally use his or her creative mind.

If you have questions about the position, send them to this year’s Marketing Manager, Aida Angell, at aida.angell@revolve.noFinancial Manager

The Financial Manager will have overview and control of the organization’s economy. You will be responsible for bookkeeping, reporting of our economic activity and securing that laws and rules are being followed when buying parts and materials. As Financial Manager, you will be working closely with the group leaders, from both vehicles, to develop and monitor the project’s budget. You will be taught how to keep the accounts if necessary. The position also gives great freedom to engage in other aspects of the organization. The position requires a well organized person who’s not afraid to handle challenging and new tasks.  

If you have any questions about the position, send them to this year’s Financial Manager, Mons Erling Mathiesen, at mons.mathiesen@revolve.no

Application

Mark the posts you want to apply for. Your application should contain a little about yourself, what motivates you, why you are applying for a specific position, and what makes you a good candidate. It is possible to attach a transcript and CV if you wish. Prior knowledge is not required for the positions and they are open to all years and lines of study. See answers to frequently asked questions about admission and membership.Name

Phone

E-mail

Field of study

Year


The Board

Project ManagerDeputy Project ManagerChief Electrical EngineerChief Mechanical EngineerChief Driverless EngineerMarketing ManagerFinancial Manager

Application

Here you can add attachments (max 10 MB)